HUYỆT VÙNG LƯNG (update 2016)

MỘT SỐ HUYỆT VÙNG LƯNG (13 HUYỆT)

Kinh Bàng quang: ĐẠI TRỮ BL-11, PHONG MÔN BL-12, PHẾ DU BL-13, TÂM DU BL-15, CÁCH DU BL-17, CAN DU BL-18, TỲ DU BL-20, THẬN DU BL-23, Khí hải du BL-24, ĐẠI TRƯỜNG DU BL-25, Quan nguyên du BL-26,
Mạch Đốc: MỆNH MÔN Du-4, Đại chùy Du-14,

ĐẠI TRỮ BL-11

Tên tiếng Anh: Great Shuttle
Tên phiên âm: DAZHU (dà zhù)
Tên tiếng Trung: 大杼

Tên Huyệt

Huyệt ở Vị Trí huyệt rất cao (đại) ở lưng, lại nằm ngay trữ cốt, vì vậy gọi là Đại Trữ (Trung Y Cương Mục).

VỊ TRÍ

Cách bờ dưới mỏm gai đốt sống ngực T1 phía ngoài 1,5 thốn1,5,6,7,8 hoặc từ khe giữa đốt sống ngực T1-T2 đo ngang ra ngoài 1,5 thốn2,3.

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.

 

PHONG MÔN BL-12

Tên tiếng Anh: Wind Gate
Tên phiên âm: Feng Men (fēng mén)
Tên tiếng Trung: 风门

Tên Huyệt

Người xưa cho rằng phong khí (phong) thường xâm nhập vào cơ thể qua huyệt này (như cái cửa = môn), vì vậy gọi là Phong Môn.

VỊ TRÍ

Cách bờ dưới mỏm gai đốt sống ngực T2 phía ngoài 1,5 thốn,1,5,6,7,8 hoặc từ khe giữa đốt sống ngực T2-T3 đo ngang ra ngoài 1,5 thốn2,3.

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.

PHẾ DU BL-13

Tên tiếng Anh: Lung Shu
Tên phiên âm: FEISHU (fèi shù)
Tên tiếng Trung: 肺俞

Tên Huyệt

Huyệt có tác dụng đưa kinh khí vào (du) tạng Phế, vì vậy gọi là Phế Du.

VỊ TRÍ

Cách bờ dưới mỏm gai đốt sống ngực T3 phía ngoài 1,5 thốn,1,5,6,7,8 hoặc từ khe giữa đốt sống ngực T3-T4 đo ngang ra ngoài 1,5 thốn2,3.

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.

 

TÂM DU BL-15

Tên tiếng Anh: Heart Shu
Tên phiên âm: XINSHU (xīn shù)
Tên tiếng Trung: 心俞

Tên Huyệt

Huyệt có tác dụng đưa kinh khí vào (du) tạng Tâm, vì vậy gọi là Tâm Du.

VỊ TRÍ

Cách bờ dưới mỏm gai đốt sống ngực T5 phía ngoài 1,5 thốn1,5,6,7,8 hoặc từ khe giữa đốt sống ngực T5-T6 đo ngang ra ngoài 1,5 thốn2,3.

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.

 

CÁCH DU BL-17

Tên tiếng Anh: Diaphragm Shu
Tên phiên âm: GESHU (gé shù)
Tên tiếng Trung: 膈俞

Tên Huyệt

Huyệt có tác dụng đưa kinh khí vào (du) hoành cách mô (cách), vì vậy gọi là Cách Du.

VỊ TRÍ

Cách bờ dưới mỏm gai đốt sống ngực T7 phía ngoài 1,5 thốn1,5,6,7,8 hoặc từ khe giữa đốt sống ngực T7-T8 đo ngang ra ngoài 1,5 thốn2,3.

 

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.

 

CAN DU BL-18

Tên tiếng Anh: Liver Shu
Tên phiên âm: GANSHU (gān shù)
Tên tiếng Trung: 肝俞

Tên Huyệt

Huyệt có tác dụng đưa kinh khí vào (du) tạng Can, vì vậy gọi là Can Du.

VỊ TRÍ

Cách bờ dưới mỏm gai đốt sống ngực T9 phía ngoài 1,5 thốn1,5,6,7,8 hoặc từ khe giữa đốt sống ngực T9-T10 đo ngang ra ngoài 1,5 thốn2,3.

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.

 

TỲ DU BL-20

Tên tiếng Anh: Spleen Shu
Tên phiên âm: PISHU (pí shù)
Tên tiếng Trung: 脾俞

Tên Huyệt

Huyệt có tác dụng đưa kinh khí vào (du) tạng Tỳ, vì vậy gọi là Tỳ Du.

VỊ TRÍ

Cách bờ dưới mỏm gai đốt sống ngực T11 phía ngoài 1,5 thốn1,5,6,7,8 hoặc từ khe giữa đốt sống ngực T11-T12 đo ngang ra ngoài 1,5 thốn2,3.

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.

 

THẬN DU BL-23

Tên tiếng Anh: Kidney Shu
Tên phiên âm: SHENSHU (shèn shù)
Tên tiếng Trung: 肾俞

Tên Huyệt

Huyệt có tác dụng đưa kinh khí vào (du) tạng Thận, vì vậy gọi là Thận Du.

VỊ TRÍ

Cách bờ dưới mỏm gai đốt sống thắt lưng L2 phía ngoài 1,5 thốn1,5,6,7,8 hoặc từ khe giữa đốt sống thắt lưng L2-L3 đo ngang ra ngoài 1,5 thốn2,3.

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.

 

KHÍ HẢI DU BL-24

Tên tiếng Anh: Sea of Qi Shu
Tên phiên âm: Qi Hai Shu (Qì hǎi shū)
Tên tiếng Trung: 气海俞

Tên Huyệt

Huyệt có tác dụng đưa (du) khí vào huyệt Khí Hải (Nh. 6), vì vậy, gọi là Khí Hải Du.

VỊ TRÍ

Cách bờ dưới mỏm gai đốt sống thắt lưng L3 phía ngoài 1,5 thốn1,5,6,7,8 hoặc từ khe giữa đốt sống thắt lưng L3-L4 đo ngang ra ngoài 1,5 thốn2,3.

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008. (hĩnh vẽ ghi ký hiệu sai nên chỉnh lại C thành L)

 

ĐẠI TRƯỜNG DU BL-25

Tên tiếng Anh: Large Intestine Shu
Tên phiên âm: DACHANGSHU (dà-cháng shù)
Tên tiếng Trung: 大肠俞

Tên Huyệt

Huyệt có tác dụng đưa kinh khí vào (du) phủ Đại trường, vì vậy gọi là Đại trường du.

VỊ TRÍ

Cách bờ dưới mỏm gai đốt sống thắt lưng L4 phía ngoài 1,5 thốn1,5,6,7,8 hoặc từ khe giữa đốt sống thắt lưng L4-L5 đo ngang ra ngoài 1,5 thốn2,3.

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008. (hĩnh vẽ ghi ký hiệu sai nên chỉnh lại C thành L)
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008. (hĩnh vẽ ghi ký hiệu sai nên chỉnh lại C thành L)

 

QUAN NGUYÊN DU BL-25

Tên tiếng Anh: Origin Pass Shu
Tên phiên âm: Guan Yuan Shu (Guān yuán shū)
Tên tiếng Trung: 光元俞

Tên Huyệt

Huyệt có tác dụng đưa (du) kinh khí vào huyệt Quan Nguyên, vì vậy gọi là Quan Nguyên Du.

VỊ TRÍ

Cách bờ dưới mỏm gai đốt sống thắt lưng L5 phía ngoài 1,5 thốn1,5,6,7,8 hoặc từ khe giữa đốt sống thắt lưng-cùng L5-S1 đo ngang ra ngoài 1,5 thốn2,3.

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.

 

ĐẠI CHÙY Du-14

Tên tiếng Anh: Great Vertebra
Tên phiên âm: DAZHUI (dà zhuī)
Tên tiếng Trung: 大椎

Tên Huyệt

Huyệt ở dưới xương to (đại) ở cổ, có hình dáng giống quả chùy (chùy) vì vậy gọi là Đại Chùy.

VỊ TRÍ

Chỗ lõm dưới mỏm gai đốt sống cổ C7,1,5,6 trên đường dọc giữa cột sống5,6 (hoặc giữa mỏm gai C7-T17,8)

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.

MỆNH MÔN Du-4

Tên tiếng Anh: Gate of Life
Tên phiên âm: MINGMEN (mìng mén)
Tên tiếng Trung: 命门

Tên Huyệt

Thận khí là gốc của cơ thể. Huyệt nằm giữa 2 huyệt Thận Du, là cửa trọng yếu của sinh mệnh, vì vậy gọi là Mệnh Môn (Trung Y Cương Mục).

VỊ TRÍ

Chỗ lõm dưới mỏm gai đốt sống thắt lưng L2,1,5,6,7 trên đường dọc giữa cột sống5,6 (hoặc giữa mỏm gai L2-L37)

 

Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Hoàng Bảo Châu, Lã Quang Nhiếp. Châm cứu học, tập 1. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 1978.
 2. Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc, Hoàng Bảo Châu. Bài giảng Y học cổ truyền, tập 2, tái bản lần thứ 4. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2005.
 3. Nghiêm Hữu Thành, Nguyễn Bá Quang. Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Giáo trình châm cứu. 2011.
 4. Phan Quan Chí Hiếu. Châm cứu học, tập 1 (sách đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền). Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2007.
 5. Claudia Focks. Atlas of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2008.
 6. Peter Deadman, Kevin Baker and Mazin Al-Khafaji. A Manual of Acupuncture. Journal of Chinese Medicine Publications, 2000.
 7. Beijing College of Traditional Chinese Medicine, Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, Nanjing College of Traditional Chinese Medicine, The Acupuncture Institute of the Academy of Traditional Chinese Medicine. Essentials of Chinese Acupuncture. Foreign Languages Press, Beijing, China, 1980.
 8. The Cooperative Group of Shandong Medical College and Shandong College of Traditional Chinese Medicine. Anatomical Atlas of Chinese Acupuncture Points.Shandong Science and Technology Press, Jinan, China, 1990.

6 comments

 1. huyệt đại trữ sao nằm ở vị trí đó dưới d1-d2 nhưng ở đây lại chấm ngay trên xương của d2 chưa rỏ ràng làm người học hoang mang hình như phô tô với nhau cả

 2. Hình không xương thì vẽ đúng ,nhưng hình có xương thì huyệt nằm sai .huyệt đại trữ nằm dưới d1-d2 nhưng chấm giữa d2 làm hậu học hoang mang
  bác sỉ nên vẽ lại hầu như phô tô với nhau cả

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s